Logo
Shqip  |   English
Slideshow Slideshow Slideshow

    AZHURNIME LIGJORE

Shërbimet Ligjore

Ibrahimi & Associates mund të këshillojë dhe asistojë Klientin në fushat e mëposhtme kryesore të praktikës ligjore:

+ E Drejta Tregtare dhe e Licensimit:
• Themelimi dhe regjistrimi i shoqërive tregtare, përgatitja e dokumenteve ligjore, regjistrimi i zyrave të përfaqësimit, kërkimi dhe analiza e shoqërive, transferimi i kuotave/aksioneve
• Bashkimi dhe bashkimi me përthithje, likujdimi, shndërrimi i shoqërive, procedurat e falimentimit
• Leje dhe licensa
• Çështje gjyqësore, pagimi i detyrimeve
• Çështje tatimore
• Prokurime publike dhe koncensione
• Konsulencë ligjore lidhur me punësimin dhe kontratat
• Shoqëritë e thjeshta

+ Çështje Gjyqësore:

• Asistencë dhe negociim paragjyqësor
• Përgatitja e dosjes gjyqësore
• Fushat: Tregtare; Pasuri të paluajtshme; Marrëveshje dhe kontrata; Punësimi; Pronësia intelektuale dhe industriale; Trashëgimi; Tatimore etj.

+ Kontratat:

• Hartimi i kontratave dhe marrëveshjeve
• Hartimi i opinioneve ligjore lidhur me kontratat dhe dokumente të tjera
• Negociimi dhe mbyllja e marrëveshjeve

+ E Drejta Tatimore:

• Këshillim tatimor
• Planifikim tatimor

+ Pronësia Industriale:

• Regjistrimi dhe mbrojtja e patentave, markave, dizenjove industriale etj.

+ Ndërtimet:

• Shoqëri ndërtimi
• Leje dhe licensa
• Kontrata dhe marrëveshje sipërmarrjeje

+ Punësimi dhe E Drejta e Punës:

• Kontrata
• Largime nga puna
• Çështje gjyqësore

Rruga Reshit Collaku
P. Aurora Konstruksion, Second Floor
1001, Tirana - Albania
 
Tel: (+355) 44 805 572
Email: info [at] ia-attorneys [dot] com 

Copyright © - Ibrahimi and Associates