Miratohet Ligji per krijimin e gjykatave administrative

Shtesa dhe ndryshime ne Kodin Civil

Shtesa dhe ndryshime ne Ligjin per tatimin mbi te ardhurat

Miratohet ligji i ri per regjistrimin e pasurive te paluajtshme

Shtesa dhe ndryshime ne Ligjin per kthimin dhe kompensimin e prones